Παιδαγωγικά σενάρια Infusse

Το INFUSSE (Digital eNtrepreneurial skills For UniverSity Education) έχει αρχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη ενός προγράμματος 100% εικονικής μάθησης με θέμα την “Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα” για φοιτητές και αποφοίτους με σκοπό την τόνωση καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας και την υποστήριξη των ψηφιακών ικανοτήτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ).

Η σύμπραξη αποτελούμενη από 6 οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, που ανήκουν σε 3 χώρες της ΕΕ, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πολωνία (3 ΑΕΙ και 3 φορείς υποστήριξης της καινοτομίας), διερεύνησε τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών επώασης/επιτάχυνσης, προσδιόρισε τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς του INFUSSE και τις ανάγκες τους για να δημιουργήσει μια κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη της προσέγγισης της θερμοκοιτίδας του INFUSSE.

Ξεκινώντας με τη μελέτη της τρέχουσας κατάστασης της καινοτομίας και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πολωνία, οι εταίροι του INFUSSE διαπίστωσαν ότι το επίπεδο ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι χαμηλό για τις χώρες αυτές σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Παρόλο που, η ψηφιοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι σημαντικές για την εξέλιξη βασικών τομέων που υποστηρίζουν τις τρεις οικονομίες και οι χώρες έχουν αναλάβει δράσεις για την ενίσχυση αυτών. Μεταξύ αυτών, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα μέσω της εκπαίδευσης γίνεται αντιληπτή ως ένας τρόπος για να γίνουν οι μελλοντικοί επιχειρηματίες συνεπείς με τη νέα ψηφιακή εποχή. Έτσι, πολλά ΑΕΙ έχουν δρομολογήσει πρωτοβουλίες επώασης/επιταχύνσεων για να εμφυσήσουν στους φοιτητές και τους αποφοίτους επιχειρηματικό πνεύμα και χρήσιμες δεξιότητες για το μέλλον. Τα βασικά ευρήματα για τις τρεις χώρες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Για να επιτευχθεί αυτό, καθορίστηκε ένα πρόγραμμα εργασίας, το οποίο χωρίζει όλες τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 4 πακέτα εργασίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου. Το INFUSSE θα παράγει 9 αποτελέσματα του έργου (PRs) στα οποία συμμετέχουν όλοι οι εταίροι.

Η ηγεσία των καθηκόντων και οι ευθύνες που ανατέθηκαν βασίστηκαν στις ικανότητες και την εμπειρία των εταίρων.

 

 

Greece

Romania

Poland

Population

10.72 million people

19.11 million people

38,09 million people

Area

131.960 km2

230,080 km2

312,696 km2

GDP per capita

17.622 EUR

11,430  EUR

13,934 EUR

Unemployment rate

16.3 %

4.8%

2,9%

Global Competitiveness Index

87 out of 137

68 out of 137

39 out of 137

Type of Innovator

Moderate Innovator

Emerging Innovator

Emerging Innovator

Digital Economy and Society Index

25th out of 27 EU Member States

27th out of 27 EU Member States

24th out of 27 EU Member States

Total early-stage Entrepreneurial Activity[1]

43 out of 47

28 out of 47

47 out of 47

National Entrepreneurship Context Index

4.4

4.0

4.2

Η σύμπραξη εστίασε επίσης τις προσπάθειές της στους ενδιαφερόμενους φορείς του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας των τριών χωρών, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς φορείς του “τετραπλού έλικα”, όπως πανεπιστήμια, νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιστημονικά πάρκα και μεταφορά τεχνολογίας, ομάδες καινοτομίας, VC, θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, χώρους συνεργασίας και ομοσπονδίες. Οι ρουμανικές νεοφυείς επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,7% του συνολικού μεριδίου των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 70 ενεργές θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και τεχνολογικά κέντρα και πάνω από 1.500 εγγεγραμμένες start-ups επιχειρήσεις και στην Πολωνία οι ακαδημαϊκές θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι το μεγαλύτερο δίκτυο θερμοκοιτίδων στην Πολωνία με πάνω από 50 θερμοκοιτίδες που βρίσκονται σε 24 πόλεις. Η σύμπραξη INFUSSE εντόπισε 95 ενδιαφερόμενους φορείς που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Επιταχυντές/Θερμοκοιτίδες, Business Angel, Επενδυτές, EIT Innovation Hub, Τεχνολογικά Πάρκα, Κόμβους Καινοτομίας, Cluster/Δίκτυα/Chamber, ΑΕΙ, LLC and ΜΚΟ που θα υποστηρίξουν και θα αξιοποιήσουν την προσέγγιση INFUSSE που υποστηρίζει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και άλλων παροχών.

Οι εταίροι εντόπισαν και ανέλυσαν συνολικά 60 πρωτοβουλίες και προγράμματα επώασης/επιτάχυνσης που προσφέρθηκαν από τους αναγνωρισμένους ενδιαφερόμενους φορείς ή από άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πολωνία (20 ανά χώρα), που χαρακτηρίζονται από διάφορα επίπεδα ψηφιακής ετοιμότητας, καθώς και από διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα (ΑΕΙ, ΙΕΚ, δημόσιες και ιδιωτικές θερμοκοιτίδες, δίκτυα κ.λπ.). Οι 60 περιπτώσεις που αξιολογήθηκαν από την εταιρική σχέση κατέληξαν στις 20 πιο κατάλληλες για την ανάπτυξη της προσέγγισης INFUSSE.

Οι μισές από αυτές λειτουργούν με υβριδική μορφή, η διάρκειά τους είναι άνω των 4 μηνών και έχουν οριζόντια τομεακή εστίαση. Παρέχουν πληθώρα υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες κατάρτισης και εργαστήρια, γνωριμίες, δικτύωση, ευκαιρίες χρηματοδότησης, χώρους εργασίας, επισκέψεις σε χώρους κ.λπ. και το εκπαιδευτικό υλικό επικεντρώνεται κυρίως στην όλη διαδικασία ανάπτυξης μιας επιχείρησης από την ιδέα μέχρι την πραγματική εμπορική αξιοποίηση και επέκταση. Οι 20 κορυφαίοι οργανισμοί επώασης/επιτάχυνσης είναι οι εξής: StepFwd (RO), Warsaw University of Technology (PL), Start-up Spark (by Łodz Economic Zone) (PL), Mindspace University (GR), egg (GR), i4G (GR), Space3ac (PL), National
Bank of Greece
(GR), CISCO (GR), Invent ICT (GR), Techcelerator (RO), OK!Thess (GR), Google Polska (PL), CAPSULE T (GR), Spherik Accelerator (RO), SWPS University (PL), FOUND.ATION (GR), ALBA Hub for Entrepreneurship and Odyssea (GR), CUPA  (RO), Leon Kozminski Academy (PL)

Ερχόμενοι στη σημαντικότερη δραστηριότητα για τη δημιουργία της θερμοκοιτίδας INFUSSE, οι προκλήσεις και οι ανάγκες και προσδοκίες όσον αφορά την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και τα προγράμματα θερμοκοιτίδας για τρεις τύπους ενδιαφερομένων εντοπίστηκαν μέσω ομοιόμορφων δομημένων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων:

Μετάβαση στο περιεχόμενο