Μονοπάτι κατάρτισης εκπαιδευτικών Infusse (ψηφιακές δεξιότητες, εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για την "κατάρτιση των εκπαιδευτών")

Η δομή και το υλικό της εικονικής θερμοκοιτίδας έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, οι οποίες εξετάστηκαν διεξοδικά κατά τα προηγούμενα στάδια του έργου.

Εφαρμόσαμε μια προσέγγιση μάθησης με αυτορυθμιζόμενο ρυθμό για τις περισσότερες εργασίες του προγράμματος εικονικής θερμοκοιτίδας. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μαθαίνουν με τη δική τους ευκολία, προσαρμόζοντας το ατομικό τους χρονοδιάγραμμα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενδιαφέροντος και της διατήρησης της εστίασης μεταξύ των συμμετεχόντων, αναπτύχθηκε ελκυστικό και διαδραστικό περιεχόμενο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υλικού, όπως βιντεοδιαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα από την πραγματική ζωή και κουίζ με άμεση ανατροφοδότηση. Με την ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων, στοχεύουμε να διατηρήσουμε το ενεργό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του εικονικού τους ταξιδιού επώασης.

Η κατάρτιση ενισχύει τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών για την παροχή κατάρτισης σε θέματα ψηφιακής επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων ΤΠΕ/ψηφιακών δεξιοτήτων, της διευκόλυνσης ομάδων και της βιωματικής μάθησης, ενδυναμώνοντάς τους με τεχνογνωσία και εκπαιδευτικές δεξιότητες για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εικονικής επώασης INFUSSE.

Με τον τρόπο αυτό δίνουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να γίνουν Master trainers του INFUSSE για την καινοτόμο εικονική μαθησιακή εμπειρία μας που επικεντρώνεται στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

Ενισχύουμε τις ευκαιρίες μάθησης για τα υπό επεξεργασία θέματα ενσωματώνοντας συμπληρωματικούς πόρους σε κάθε ενότητα, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν εκτεταμένες γνώσεις για τα θέματα.

Η εικονική μαθησιακή εμπειρία στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προσδοκιών και συστάσεων σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται κατά τη δημιουργία επιχειρήσεων. Θα καλύψει διεξοδικά τις κύριες πτυχές της διαδικασίας δημιουργίας επιχειρήσεων, τη νοοτροπία καινοτομίας, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, την αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τις ΤΠΕ & ψηφιακές δεξιότητες:

 • να εξηγήσει τη δημιουργία επιχειρήσεων και τα βασικά στοιχεία της,
 • να διερευνήσει την έννοια της δημιουργικής σκέψης και τη σχέση της με τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης, παρέχοντας μέθοδο, μεθοδολογία και μοντέλο δημιουργικής σκέψης,
 • να διερευνήσει την έννοια της σχεδιαστικής σκέψης, εστιάζοντας στην οριοθέτηση της χρησιμότητας της σχεδιαστικής σκέψης στον τομέα της εκπαίδευσης ή της διοίκησης,
 • να παρέχει μια βασική εισαγωγή στην επιχειρηματική στρατηγική, τη στρατηγική διαχείριση, τη στρατηγική σκέψη και το σχεδιασμό,
 • να αποκτήσoυν μια θεμελιώδη επισκόπηση της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων,
 • να εισαγάγει την έννοια και την πρακτική της διανοητικής ιδιοκτησίας ως μία από τις σημαντικότερες έννοιες, η οποία συχνά παραβλέπεται από τους νέους επιχειρηματίες·
 • να κατανοήσουν την έννοια της μεταφοράς τεχνολογίας ως κινητήριου εργαλείου για την καινοτομία και την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων,
 • να εξηγήσει τη διαδικασία της νοοτροπίας καινοτομίας και τα ουσιώδη στοιχεία της
 • να κατανοήσουν τις έννοιες της επιχειρηματικής επώασης και της επιχειρηματικής μοντελοποίησης,
 • να εισαγάγει την έννοια της διαχείρισης της καινοτομίας,
 • να παρέχει μια βασική κατανόηση και εισαγωγή στη δικτύωση και τη δημιουργία ομάδων,
 • να εξηγήσει τι είναι η ανοικτή καινοτομία και η βιωματική μάθηση,
 • να παρέχει σαφή κατανόηση της δυναμικής των ομάδων, της διευκόλυνσης ομάδων και της ηγεσίας,
 • να εισαγάγει και να διερευνήσει της έννοιας της χαρτογράφησης του νου,
 • να εξηγήσει τι είναι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και να παρουσιάσει τα βήματά της·
 • να εισαγάγει το πλαίσιο της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών·
 • να οριστεί η τεχνολογική καινοτομία, η καινοτομία προϊόντων και η καινοτομία διαδικασιών
 • να συνοψίσει μερικές από τις απαραίτητες ψηφιακές και μη ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές.

Ο κύριος στόχος είναι να μεταφέρει και να παρέχει σε εκπαιδευμένα άτομα μια ολοκληρωμένη κάλυψη βασικών πτυχών, όπως η διαδικασία δημιουργίας επιχειρήσεων, η προώθηση μιας νοοτροπίας καινοτομίας, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, η αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας και η ανάπτυξη ΤΠΕ και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στοχεύουμε συγκεκριμένα στις ακόλουθες ομάδες:

 • Καθηγητές,
 • Διδακτορικούς φοιτητές,
 • Προσωπικό πανεπιστημιακών θερμοκοιτίδων,
 • Προσωπικό των υπηρεσιών ανάπτυξης σταδιοδρομίας των ΑΕΙ.

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ως πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης διάρκειας 25 ωρών, το οποίο περιλαμβάνει ενότητες, εργαλεία και διδακτικό υλικό. Μετά τις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, θα ακολουθήσει μια δια ζώσης συνεδρία που θα δίνει έμφαση στο περιεχόμενο και τα διδακτικά στοιχεία. Μετά το πέρας της συνεδρίασης face to face, οι συμμετέχοντες θα παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο