Το έργο INFUSSE στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων μετά την πανδημία συνδυάζοντας δύο σημαντικούς πυλώνες που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΑΕΙ και θα ενισχύσουν την αγορά εργασίας με μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν επαναπροσδιοριστεί και αναβαθμιστεί.

Για να επιτευχθεί αυτό έχει καθοριστεί ένα πρόγραμμα εργασίας, το οποίο χωρίζει όλες τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε 4 πακέτα εργασίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου. Το INFUSSE θα παράγει 9 αποτελέσματα του έργου (PRs) στα οποία συμμετέχουν όλοι οι εταίροι.

Η ηγεσία των καθηκόντων και οι ευθύνες που ανατέθηκαν βασίστηκαν στις ικανότητες και την εμπειρία των εταίρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο