Εταίροι

Η σύμπραξη INFUSSE αποτελείται από 6 οργανισμούς από 3 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία και Πολωνία), 3 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η επιλογή τριών ΑΕΙ (UoM, UMFST, CUE) και τριών αντίστοιχων φορέων υποστήριξης της καινοτομίας που σχετίζονται με την καινοτομία, την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρήσεων, τη μεταφορά γνώσης, τα δίκτυα νεοφυών επιχειρήσεων, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (KiNNO, ICEBERG, CREATEHUB), έχει συμπληρωματική έννοια.

Τα ΑΕΙ ως οντότητες διαθέτουν ένα μεγάλο δίκτυο εκπαιδευτικών, φοιτητών, αποφοίτων και νέων επιχειρηματιών, τη γνώση της μαθησιακής διαδικασίας και τα μέσα για την παροχή αυτής της γνώσης.

Οι τρεις επιλεγμένοι υπεύθυνοι υποστήριξης καινοτομίας έχουν εμπειρία στην καινοτομία, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας και τους επιχειρηματικούς κανόνες. Η συνεργασία επιλέχθηκε με σκοπό την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πολωνία. Έτσι, επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι εταίροι που μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα.

Συνδεδεμένοι Εταίροι Infusse

Το έργο INFUSSE παρέχει αυξημένες ευκαιρίες για συνεργασία και συμπόρευση μεταξύ των ενδιαφερομένων σε διάφορους τομείς τεχνογνωσίας, όπως ενώσεις ΜΜΕ, ομάδες, δίκτυα, οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδες πανεπιστημίων για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, φορείς του συστήματος τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, φορείς ΤΠΕ και επιχειρηματικότητας. Από την άποψη αυτή, οι εταίροι ήρθαν σε επαφή με διάφορους οργανισμούς, που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του καταλόγου και του συστήματος καθοδήγησης στο πλαίσιο του έργου. Οι ακόλουθοι οργανισμοί, με υψηλό δυναμικό, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον:

Μετάβαση στο περιεχόμενο